Slanias Song

Eluveitie

Catoues caletoi
Urit namantas anrimius
Ro- te isarnilin urextont
Au glannabi rhenus
Ad ardus alpon
Tou' magisa matua
Tou' brigas iuerilonas

Budinas bardon
Clouos canenti
Anuanon anmaruon
Cauaron colliton
Adio- biuotutas robirtont
Uolin cridili
Are rilotuten atrilas

A ulati, mon atron
A brogi'm cumbrogon
Exs tou' uradiu uorrobirt
Cenetlon clouision
Cauaron caleton

A blatu blande bitos biuon!
A‚ m' atrila, a‚ ma helvetia!

Tou' mnas et genetas
Tigernias, tecas
Tou' uiroi uertamoi
In sose cantle cingeton
In- gutoues -beronti
Cante cladibu in lame
Exsrextos canumi

A ulati, mon atron
A brogi'm cumbrogon
Exs tou' uradiu uorrobirt
Cenetlon clouision
Cauaron caleton

A blatu blande bitos biuon
A‚ m' atrila, a ‚ ma helvetiaPreview :

To download music, please download extension below :
(choose your browser)

Chrome Firefox

You will get much benefit like full speed download

Donate